NAH De Stroom, Beveren

Naar overzicht

De Stroom richt zich naar volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een degeneratieve, cognitieve stoornis. De Stroom biedt overdag een vraaggestuurde en zinvolle dagbesteding aan. Het dagcentrum stimuleert en ondersteunt de inclusie en integratie in de maatschappij.  Acht personen kunnen hier terecht voor een voltijdse dagopvang. De Stroom is gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Voorwaarden voor een dagverblijf in De Stroom 

 • Een niet aangeboren hersenletsel of een degeneratieve, cognitieve stoornis hebben. Meer info vind je hieronder.
 • Beschikken over een PEC beslissing van het VAPH voor zorgvorm ‘dagcentrum- eigen atelier’
 • Ingeschreven zijn op de Centrale Registratie van de Zorgvragen Oost-Vlaanderen (CRZ)
 • Tussen de 18 en 65 jaar zijn
 • We bekijken ook of onze dagopvang en accommodatie een geschikt antwoord kan bieden op de behoefte aan zorg, begeleiding en ondersteuning.

Dagprijs

De financiële regelingen zijn wettelijk bepaald door het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap.

Voor het dagcentrum bedraagt de dagprijs sinds 1 januari 2015:
•    Volledige dag: 9,52 EUR
•    Halve dag: 4,74 EUR

De prijzen worden aangepast aan de index.

Wat is NAH (niet aangeboren hersenletsel)?

Onder de noemer 'niet-aangeboren hersenletsel' (NAH) valt een brede waaier aan beperkingen. De oorzaken van een NAH zijn al even divers (ziekte, (verkeer)ongeval, hersenbloeding, hartstilstand,…).

Wat alle mensen met een NAH met elkaar gemeen hebben, is dat er een breuk in hun levenslijn heeft plaatsgevonden. Er is een leven vóór en een leven na het hersenletsel. En de twee kunnen behoorlijk van elkaar verschillen.

Samenvattend kan je zeggen dat mensen met een NAH geconfronteerd worden met:

 • een plotse of geleidelijke en niet-omkeerbare breuk in hun levenslijn die zowel voor hen zelf als voor hun omgeving gepaard gaat met een verlieservaring en een daaruit voortvloeiende verwerkings-problematiek.

 • geïsoleerde of gecombineerde stoornissen die leiden tot beperkingen op diverse gebieden van functioneren.

 • beperkingen die het in stand houden van een voldoende groot netwerk van sociale interacties en participatie ernstig bemoeilijken.

 • beperkingen die leiden tot een langdurige en complexeondersteuningsvraag.

Wanneer we spreken over de doelgroep personen met een niet-aangeboren hersenletsel, dan spreken we over die personen waarvan het hersenletsel ontstaan is na de leeftijd van 3 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar. Toch moeten we toegeven dat het trekken van een leeftijdsgrens enigszins een arbitrair karakter heeft. Centraal is wel de ervaring van een breuk in de levenslijn.

Gevolgen van een NAH

De gevolgen van een hersenletsel kunnen zeer verschillend zijn. Afhankelijk van de aard, locatie en omvang van het letsel in de hersenen, kan zich een ander patroon van functionele stoornissen voordoen.
Deze kunnen zich situeren op verschillende domeinen zoals:

 • waarneming en perceptie
 • aandacht en concentratie
 • geheugen en leren/leerbaarheid
 • sociaal en emotioneel functioneren
 • spatieel gedrag (lichaamsbesef, visuo-spatiële en visuo-constructieve vaardigheden)
 • spraak en taalmotoriek, bewegingscontrole, praxie
 • executieve functies (plannen, organiseren,… )

Een NAH heeft altijd invloed op de persoon zijn dagelijkse leven. Afhankelijk van de ernst kan dit een negatieve invloed hebben op de re-integratie van de persoon met NAH in het maatschappelijk leven, zoals het functioneren in een gezin, het zelfstandig wonen, het gaan werken, het opnemen van vroegere relaties…

Hierdoor kan er een blijvende afhankelijkheid ontstaan en een langdurige nood aan ondersteuning op diverse levensdomeinen.